Uncategorized

Ask4key GUEST WIFI | Create Identity for your GUEST & BYOD

  • องค์กรของท่านมีความเสี่ยงในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์หรือไม่
  • องค์กรของท่านมีการกำหนดสิทธิและอำนวยความสะดวกให้ผู้มาเยือนหรือบุคคลจากภายนอกองค์กรสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างไร

Ask4key GUEST WIFI | Stop the Risk To Your Company

องค์กรของท่านมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต(Log) สำหรับบุคคลจากภายนอกองค์กรหรืออุปกรณ์ที่พนักงานนำมาเอง (GUEST/CONTRACTOR)เพื่อใช้งานในองค์กร(BYOD)เป็นเวลา 90 วันตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์อย่างไร

องค์กรของท่านต้องลงทุนอย่างมากเพื่อให้มีระบบที่สามารถควบคุมบริการการใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กรได้แก่
-ระบบจัดการหน้าล็อกอิน Captive Portal for login
-ระบบจัดการผู้ใช้งาน Active Director/LDAP for authentication
-การนำเข้ารายชื่อผู้ใช้เข้าระบบและการตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ก่อนใช้งาน
-Server สำหรับกำหนดนโยบายความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน(Secure Web Proxy)
-Server สำหรับจัดเก็บการใช้งานเป็นเวลา 90วันตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

ระบบจัดการผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตองค์กรผ่านระบบมือถือ Ask4keyไม่ต้องใช้ Hardware ไม่ต้องมี Software

ประหยัดไม่ต้องลงทุน Hardware โดยใช้ระบบจัดการผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ASK4KEY GUEST INTERNET SOLUTION ประกอบด้วย
1.Zscaler Cloud Secure Gateway เพื่อจัดเก็บ Log บน Cloud Node โดยไม่ต้องมี Physical Server  (www.zscaler.com Gartner Leader in Secure Web Gateway)
2.ระบบพิสูจน์ตัวตนผ่านมือถือ Mobile Number Authentication สามารถให้ผู้มีมือถือสามารถทำ Authentication ผ่าน SMS ได้ด้วยตัวเอง
โดยไม่ต้องเสียกำลังคนหรือมีพนักงานขององค์กรเพื่อคอยดูแลการอนุญาตการใช้งานอินเตอร์เน็ตในแต่ละสาขา

ASK4KEY GUEST INTERNET SOLUTION จะใช้จัดการและอนุญาตให้ GUEST/BYOD/CONTRACT สามารถใช้งานอิเตอร์เน็ตขององค์กรผ่าน Captive Portal โดยการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานผ่านระบบมือถือ จัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ให้ถึง 6 เดือน และสามารถดูรายงาน Log การใช้งานได้แบบ Drill Down Interactive สามารถกำหนดโควต้าการใช้งานในแบบปริมาณการใช้และเวลาตามกลุ่มผู้ใช้งานตามความต้องการ

Contact us (info@ask4key.com) or our partners for a Demo or POC

https://www.ask4key.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *